รับจดทะเบียนบริษัทด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรง สามารถให้คำปรึกษาและดำเนินการจดทะเบียนบริษัทได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ท่านสามารถมั่นใจในการบริการที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท

 1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)
 2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา
 3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท
 4. ทุนจดทะเบียน
 5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการ
 6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน ของพยาน 2 คน
 7. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 8. จํานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 9. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน ของกรรมการ
 10. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
 11. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
 12. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 13. ตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการจดทะเบียนบริษัท

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 คน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน (หน้าที่มีเลขที่ประจำบ้าน)
 3. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 4. หนังสือรับรองเงินในบัญชีจากธนาคาร (กรณีที่ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท หรือ ผู้ก่อการมีชาวต่างชาติด้วย)

หมายเหตุ: ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอบเขตการให้บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

 • จดทะเบียนบริษัท
 • จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จดทะเบียนพาณิชย์
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร
 • จดเลิกบริษัทและชำระบัญชี
 • จดเลิกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม