รับตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจ
ในการตรวจสอบบัญชีเน้นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบและความตรงต่อเวลา โดยสามารถให้ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี
เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีและพร้อมให้คำแนะนำพื่อนำไปปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ขอบเขตการให้บริการงานตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (CPA)
  • รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี (ถ้ามี)