รับทำบัญชีด้วยทีมงานที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี และควบคุมคุณภาพโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

เราเป็นสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี สามารถให้คำปรึกษาด้านบัญชี พร้อมแนะนำแนวทางในการจัดทำเอกสารบัญชีให้ถูกต้อง
ทีมงานของเรายังมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและความรู้ในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาคุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น หากท่านกำลัง
เริ่มดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ และกำลังมองหาสำนักงานบัญชีมืออาชีพที่จะช่วยดูแลงานด้านบัญชีและภาษี เพื่อลดภาระในการควบคุม
และบริหารงานด้านบัญชี บริษัท ดับเบิ้ล ทู การบัญชี จำกัด สามารถตอบโจทย์งานที่เกี่ยวกับบัญชีของท่านได้ค่ะ

เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี

 1. เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
 2. เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร
 3. เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้
 4. เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
 5. เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
 6. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ...3, ...53 (ในกรณีจ่ายเงิน)
 7. Bank Statement รายเดือนสำหรับของกิจการ

หมายเหตุ: ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมบริการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock)

ขอบเขตการให้บริการด้านบัญชี

 • ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชีของกิจการตามที่กฏหมายกำหนดไว้
 • วิเคราะห์รายการเอกสารพร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดทำภาษีและบันทึกบัญชี
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (...1, ...3, ...53, ...54)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (..30, ..36)
 • จำทำและนำส่งแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (..40)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จัดทำและนำส่งสำนักงานประกันสังคม
 • บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน และสมุดรายวันแยกประเภท
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้, ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)
 • จัดทำงบการเงินประจำปี ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, หมายเหตุประกอบงบการเงิน